ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਪੈਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਰਕ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਰ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਗ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ, ਝਰਨਾਹਟ, ਜਲਣ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਸਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਣ ਯੋਗ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਹੀਲਿੰਗ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ‘ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਆਰਟਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਗਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

alt-test

ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਬਣੋ

ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ!

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ